„Chcemy budować obiekty wielofunkcyjne. Ma się w nich znaleźć miejsce dla wydziałów, a także mają one spełniać funkcje ogólnouniwersyteckie i społeczne.”
prof. Marcin Pałys, Rektor UW

Aktualności:

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej działa na podstawie zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2016. Jako jednostka organizacyjna administracji centralnej naszej Uczelni realizujemy zadania niezbędne do wprowadzenia programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”. Naszym podstawowym celem jest wspieranie idei odchodzenia od pojmowania Uczelni jako zbioru jednostek organizacyjnych, kształcących w wąskich dziedzinach i obszarach nauki, na rzecz myślenia o Innowacji, jako kluczu do przeobrażeniowych zmian, które dotykają Uniwersytet Warszawski.

Misja BIPA:

Jako Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej postrzegamy INNOWACJĘ nie jako cel, ale jako narzędzie wspomagające przeobrażenia Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym priorytetem jest wsłuchiwanie się w potrzeby środowiska akademickiego, analiza i rekomendacja takich standardów i wymogów funkcjonalno-użytkowych dla przestrzeni akademickiej naszej Uczelni, które przełożą się na poprawę komfortu pracy oraz dalsze podniesienie jakości badań i dydaktyki.

Pobierz Regulamin BIPA ⇓

Rozwój Uniwersytetu Warszawskiego jest rozwojem przestrzennym i w przestrzeni. Rozwojem przestrzeni akademickich, rozwojem w przestrzeni miejskiej, rozwojem wyznaczonym przez nieustające starania o poprawę jakości przestrzeni naukowych, dydaktycznych i społecznych naszej Uczelni. Wierzymy, że odpowiednio przygotowane, skonsultowane i przedstawione rozwiązania natury architektonicznej wspomagają procesy przeobrażeń naszej Uczelni.

Przeobrażenia te ogniskują się wokół 6 dużych koncepcji, które zostały już zdefiniowane w założeniach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.

Pobierz Uchwałę Rady Ministrów ⇓

Zespół BIPA:

Zespół Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej

Kierownik Zespołu – Beata Jaworska
Zastępca Kierownika Zespołu – arch. Michał Sikorski

Sprawy administracyjne

Bogusława Kowalczyk, Anna Kurek

Architekci  

Mikołaj Gomółka, Mikołaj Kołacz, Joanna Lemka, Adrianna Maliszewska, Małgorzata Rączka,
Ewa Rudnicka

Badacze, analitycy 

Aleksandra Gołdys, Wojciech Wilk

Zadania wieloobszarowe 

Monika Sarnecka – Klub Absolwentów UW
Jan Tygielski – American Friends of the University of Warsaw (AFUW)

Program Wieloletni:

3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

– Program wieloletni jest kompleksowym programem przemiany Uniwersytetu. Chcemy być uniwersytetem należącym do europejskiej czołówki i liczącym się w skali międzynarodowej. A nasze dotychczasowe sukcesy i niekwestionowana pozycja lidera w Polsce są gwarancją właściwego wykorzystania środków przewidzianych przez władze państwowe – mówi o programie wieloletnim prof. Marcin Pałys, rektor UW. Program jest jednym z narzędzi osiągnięcia strategicznego celu uczelni, a więc umocnienia pozycji UW jako uniwersytetu badawczego: prowadzącego badania na najwyższym poziomie i opierającego kształcenie na ich wynikach, rozpoznawalnego na świecie i przyciągającego studentów oraz pracowników z zagranicy, silnie oddziałującego na otoczenie społeczne i gospodarcze.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, o które wnioskowała uczelnia. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim. Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmian uniwersytet wystąpił w czerwcu 2017 roku do resortu nauki. Po ich akceptacji przez ministerstwo zmiany były procedowane przez rząd RP. 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której przyjęła wnioskowaną przez UW aktualizację programu. Dokument został opublikowany na stronie Monitora Polskiego.

Realizacja wieloletniego programu rozwoju UW rozpoczęła się w 2016 r. Jest on finansowany ze specjalnej rządowej dotacji w wysokości prawie miliarda zł. Obejmuje budowę nowych gmachów oraz modernizację istniejących budynków. W sumie zrealizowanych zostanie 18 inwestycji. Program ma pozwolić na znacznie szybszy rozwój badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnienie współpracy międzywydziałowej i prowadzenie ambitnych interdyscyplinarnych projektów. Odpowiednie warunki ułatwią międzynarodową wymianę akademicką i rozwój inicjatyw uwzględniających współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Baza będzie służyć tworzeniu ośrodków popularyzujących naukę, szkoleniowych, eksperckich oraz kształceniu przez całe życie.

Informacje o programie wieloletnim znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/program-wieloletni

Program wieloletni jest kompleksowym programem przemiany Uniwersytetu. Chcemy być uniwersytetem należącym do europejskiej czołówki i liczącym się w skali międzynarodowej. A nasze dotychczasowe sukcesy i niekwestionowana pozycja lidera w Polsce są gwarancją właściwego wykorzystania środków przewidzianych przez władze państwowe – mówi o programie wieloletnim prof. Marcin Pałys, rektor UW. Program jest jednym z narzędzi osiągnięcia strategicznego celu uczelni, a więc umocnienia pozycji UW jako uniwersytetu badawczego: prowadzącego badania na najwyższym poziomie i opierającego kształcenie na ich wynikach, rozpoznawalnego na świecie i przyciągającego studentów oraz pracowników z zagranicy, silnie oddziałującego na otoczenie społeczne i gospodarcze.

TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ
UMIĘDZYNARODOWIENIE
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA
INNOWACYJNA DYDAKTYKA
PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z prof. Marcinem Pałysem rektorem UW na temat Programu Wieloletniego:

 

11 stycznia 2018 roku odbyła się  czwarta debata z cyklu „Widoki na przyszłość” organizowanego przez Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie było otwarte dla publiczności. Do udziału w cyklu zaprosiliśmy całą społeczność UW (#JestemzUW) – absolwentów, studentów, doktorantów, badaczy i pracowników uczelni, którzy rozmawiali o tym czy współcześnie budowane kampusy różnią się od tych, które znamy z przeszłości, czy powinny być niezależnymi enklawami, czy stanowić integralną częścią tkanki miejskiej.

Nowe plany i inwestycje UW dają szansę, aby przemyśleć rolę kampusów i przestrzeni akademickiej. Zapraszamy do obejrzenia debaty „Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich”:

 

„Tryb realizacji programu wieloletniego odbywa się w sposób partycypacyjny, przez włączenie w dialog różnych grup społeczności.”prof. Anna Giza - Poleszczuk, Prorektor ds. rozwoju

Inwestycje:

Inwestycje w infrastrukturę UW nie stanowią celu, ale są wymiernym efektem postrzegania konieczności strategicznych zmian w funkcjonowaniu naszej Uczelni. Wiele czynników wpływa na potrzebę przeobrażeń: dążenie do możliwie silnej pozycji na arenie międzynarodowej, dyskutowany projekt ustawy o szkolnictwie wyższym – Konstytucji dla Nauki, zmiany demograficzne i ewolucyjne w społeczeństwie, rozwój koncepcji nowoczesnej nauki dla nowoczesnego otoczenia społecznego i biznesowego. Tylko w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” koszt tych niezwykle istotnych inwestycji szacowany jest na blisko miliard złotych.

Zadaniem Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej jest zbudowanie przestrzeni, w której inwestycje powstają we współpracy ze środowiskiem akademickim naszej Uczelni. Oznacza to, że UW wprowadza do procesu inwestycyjnego rozbudowany moduł konsultacji, które odbywają się najpierw z Zespołami Konsultacyjnymi, a następnie z Zespołami Użytkowników. Zostaną powołane  7 Zespołów Użytkowników i 12 Zespołów Konsultacyjnych

Materiały dla poszczególnych Zespołów zamieszczamy zakładce konsultacje.

Statystyki:

Statystyki
Innowacje w Przestrzeni Akademickiej to procesy złożone i wymagające koordynacji wielu informacji, danych, opinii i stanowisk. Tu prezentujemy informacje kluczowe dla danego procesu w formie zestawień i infografik.

Mapa inwestycji:

Harmonogram konsultacji zespołów konsultacyjnych i zespołów użytkowników:

Rozbudowa wszystkich trzech kampusów tuż tuż!

Do 2025 roku Uniwersytet Warszawski zrealizuje 18 dużych inwestycji. Proces rozwoju uczelni nie może się jednak odbywać bez dialogu z całą społecznością Uniwersytetu – wysłuchania jej potrzeb i sugestii, a także odpowiedzenia na odczuwane przez nią obawy. Znaczenia konsultacji społecznych i współdziałania wszystkich grup interesariuszy sami uczymy naszych studentów i do tego staramy się inspirować Warszawę w realizowanych wspólnie partnerskich projektach. Właśnie dlatego Uniwersytet Warszawski powinien służyć wzorem przy przeprowadzaniu podobnych procesów.

Chcielibyśmy, żeby realizacja inwestycji, które w nadchodzących latach powstaną we wszystkich 3 kampusach, stała się bodźcem do wspólnego namysłu nad wizją naszej uczelni. Wizją, której dogłębne przemyślenie jest niezbędne zarówno ze względu na spoczywający na Uniwersytecie obowiązek podążania za najnowszą wiedzą naukową i samodoskonalenia się w zgodzie z nią, jak i wymogi nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ważne, żeby powstające budynki zaprojektowano i zrealizowano w sposób ułatwiający osiągnięcie przez naszą Uczelnię merytorycznych celów takich jak: rozwój transdyscyplinarności, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, umiędzynarodowienie, wspieranie programów uczenia się przez całe życie, innowacyjność prowadzonej dydaktyki i podnoszenie jakości życia publicznego.

Wszechstronność i wielowymiarowość tych celów sprawia, że konieczny jest namysł z szerokiej perspektywy – poszczególnych inwestycji i całych kampusów.

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Bednarskiej 2/4
Obrazek - Harmonogram
WDiB – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, WNE – Wydział Nauk Ekonomicznych, ZU – Zespół Użytkowników
Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Furmańskiej
Obrazek - Harmonogram
WFiS – Wydział Filozofii i Socjologii, WSNSiR – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, ZU – Zespół Użytkowników
Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 (II etap)
Obrazek - Harmonogram
WN – Wydział Neofilologii, WLS – Wydział Lingwistyki Stosowanej, CKNJOiEE – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, OSA – Ośrodek Studiów Amerykańskich, ZU – Zespół Użytkowników
Budynek na Kampusie Centralnym (Górny Dziedziniec)
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
Przebudowa i modernizacja budynku Prorektorskiego
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
Rozbudowa osiedla akademickiego Kampus Służewiec
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
Rewitalizacja i modernizacja budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
Budowa siedziby Wydawnictwa UW wraz z rozbudową akademika w Kampusie Służewiec
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
BUW (podziemie) - adaptacja na cele zajęć sportowych
Obrazek - Harmonogram
ZU – Zespół Użytkowników
Szturmowa 4
Obrazek - Harmonogram
ZU - Zespół Użytkowników
Inne warsztaty
Obrazek - Harmonogram
SzJO – Szkoła Języków Obcych, LaCH – Laboratorium Humanistyki Cyfrowej

Zespoły konsultacyjne:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Orientalistyczny
Wydział Neofilologii
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Szkoła Języków Obcych
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Polonicum
Laboratorium Humanistyki Cyfrowej
Wydział Psychologii

Zespoły użytkowników:

Zespół Użytkowników Bednarska
Zespół Użytkowników Dobra
Zespół Użytkowników Dziedziniec + Poddasze Pałacu Kazimierzowskiego
Zespół Użytkowników Budynek Porektorski
Zespół Użytkowników budowa akademika (Kampus Służewiec)
Zespół Użytkowników Aleje Ujazdowskie
Zespół Użytkowników Szturmowa 4
Zespół Użytkowników BUW (podziemie)
Zespół Użytkowników Akademik i Oficyna Wydawnicza

„Zamiast naśladować innych sami bądźmy inspiracją.”prof. Marcin Pałys, Rektor UW

Analizy przestrzenne:

Naszym celem jest również prowadzenie analiz poświęconych poszczególnym tematom, które pojawiają się w dyskusji wokół nowej wizji Uniwersytetu Warszawskiego. Zeszyty, które będziemy publikować, są efektem pracy naszego zespołu, i mają przybliżać te tematy i ich konteksty.
W dniu 25 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy (RAiPPW), na którym zespół architektów Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW przedstawił propozycję dotyczącą rozwoju Kampusu Uniwersyteckiego na Powiślu. RAiPPW przyjęła zaprezentowaną wizję z dużą przychylnością przyjmując stanowisko zaprezentowane w poniższym dokumencie.

W dniach 10 i 11 stycznia 2018 roku Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej zorganizowało warsztaty z udziałem między innymi ekspertów zagranicznych: architektów Lise Mesliand i Petera Swinnena.

 

arch. Lise Mesliand
– była dyrektor planistyki francuskiej Agencji Rządowej Planowania Paris-Saclay

Francuska architektka i planistka, była Dyrektor Planistyki we francuskiej Rządowej Agencji Planowania Paris-Saclay odpowiedzialnej za powstawanie największego nowego kampusu uniwersyteckiego w Europie. Przez wiele lat prowadziła projekty i zamówienia dla paryskiego RATP, operatora najgęstszej sieci metra na świecie. W swojej pracy realizowała projekty dla publicznych i prywatnych instytucji, prowadziła wielkoskalowe projekty urbanistyczne, infrastrukturalne i architektoniczne.

 

arch. Peter Swinnen
– były Naczelny Architekt Flandrii, wykładowca Politechniki Federalnej w Zurychu

Belgijski architekt, dziennikarz i pisarz. Były naczelny architekt rządu flamandzkiego. W 1998 roku wspólnie z Johanem Anrisem i Frekiem Persynem założył znaną na całym świecie firmę architektoniczną 51N4E. Ponadto był dziennikarzem i redaktorem naczelnym architektury suplementu kulturowego De Tijd. W 2013 r. był współkuratorem „The Ambition of the Territory” na Biennale Architektury w Wenecji. Obecnie wykłada na ETH (Politechnice Federalnej) w Zurychu.

Warsztaty poświęcone były konkursom oraz innym trybom wyłaniania projektantów oraz szeroko rozumianym możliwościom współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z instytucjami publicznymi i prywatnymi przy realizacji Programu Wieloletniego. Poniżej zamieszczamy linki do materiałów z warsztatów:
Zachęcamy do przeczytania  wywiadu z Peterem Swinnem  o relacjach z polityką, postawach wobec społeczeństwa oraz zaletach i wadach środowiska architektów obserwowanych we Flandrii z pozycji istniejącego tam urzędu Naczelnego Architekta Kraju.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CZY OCHOTA MOŻE MIEĆ SWOJĄ WYSPĘ?

„Wyspa” jest projektem podnoszącym jakość estetyczną i funkcjonalną przestrzeni publicznej Kampusu Ochota, ściśle współtworzonym przez lokalną społeczność akademicką. Architekci z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, w oparciu o wizję pomysłodawców i wielobranżowe opinie uniwersyteckich ekspertów, wypracowali koncepcję miejsca łączącego bogatą ofertę funkcjonalną z wyrazistym charakterem elementów architektonicznych.

Filozofia Wyspy została oparta na trzech głównych zasadach:

Partycypacji lokalnej społeczności akademickiej
Od pomysłu, poprzez realizację, Wyspę od początku tworzą użytkownicy przestrzeni publicznej Kampusu Ochota.

Niskich kosztów i szybkiej realizacji
zapewnionych dostosowaniem istniejącej infrastruktury do potrzeb funkcjonowania.

Symbolicznego kontrapunktu – miejsca wspólnego wszystkich nauk ścisłych Kampusu
W elementach małej architektury znajdą się symbole reprezentujące wszystkie dziedziny nauk ścisłych w kontrastowych formach.

Projekt Wyspy zakłada interwencję na trzech poziomach obecnego zagospodarowania centrum Kampusu Ochota. Prace pielęgnacyjne zieleni prowadzone będą w zakresie nowych nasadzeń oraz restytucji łąki kwietnej. Następnie, ustawione zostaną rozpoznawalne elementy betonowej małej architektury kontrastujące z zielenią oraz łączące funkcjonalność i wygodę ze sztuką rzeźby w kamieniu. Ostatni obszar interwencji to program użytkowy miejsca, zakładający koncentrację wielu kluczowych funkcji życia akademickiego na jednym obszarze – gastronomii, wypoczynku i sportu, plenerowych wykładów i nauki. Wyspa będzie miejscem żyjącym, elastycznym i nieustannie współtworzonym przez jej użytkowników. W efekcie tych działań, lokalna społeczność akademicka wzbogaci się o nowe, położone w zielonym sercu Kampusu, miejsce spotkań, o wyróżniającej się formie i unikalnej – w skali – Uniwersytetu tożsamości. Wyspa stanowić będzie przyczynek dla powstania nowej akademickiej agory – centrum życia społecznego na Kampusie Ochota.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu WYSPA.

Architekci odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji i rzutów projektu:
Małgorzata Rączka i Michał Sikorski

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej i współtworzenia z nami innowacyjnych kampusów Uniwersytetu Warszawskiego.


Kontakt:

Biuro Innowacji
w Przestrzeni Akademickiej
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
E bipa@uw.edu.pl
BUW parter
T +48 22 552 76 02
T +48 22 552 76 04
BUW 3 piętro architekci
T +48 22 55 27 015

Kierownik:
Beata Jaworska
E bm.jaworska2@uw.edu.pl

Zastępca kierownika:
Michał Sikorski
E m.sikorski@uw.edu.pl

Sekretarz biura:
Anna Kurek
E a.kurek@uw.edu.pl

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej.  OK